Hamed Naseri Official Website

اینجا می‌نویسم آنچه را که می‌بینم و به آن فکر می‌کنم

ارتباط با من

بهترین راه ارتباطی را در این بستر ایمیل می‌دانم (البته ممکن است در آینده نظرم تغییر کند!) برای همین می‌توانید از طریق ایمیلم با من در ارتباط .باشید و این ارتباط باعث افتخار من خواهد بود
hamed_vkn@yahoo.com